BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019