BÁO CÁO TÀI CHÍNH (ĐƠN VỊ CẤP TRÊN -KHỐI VĂN PHÒNG) CHO KỲ KẾ TOÁN TỪ 01/07/2019 ĐẾN 30/09/2019