BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ ĐÃ ĐƯỢC KIỂM SOÁT KẾT THÚC NGÀY 30/6/2018 (TỔNG HỢP)