BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT, BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CHO KỲ KẾ TOÁN ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT VÀ CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN TRÊN BCTC SOÁT XÉT NĂM 2023 SAU KIỂM TOÁN