BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 – CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18