BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐHĐCĐTN CÔNG TY CP COMA18 NĂM 2019 (LẦN 2)