CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC PHIÊN HỌP VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 NĂM 2018