QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP HĐCĐ

12/09/2017 Quản Trị

http://www.mediafire.com/view/1drifrcbsxi7401/Bien_ban_phien_hop_DHDCDTN_nam_2014_COMA18.docx BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18   Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005; Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI […]

Xem thêm