Tin tức

VĂN KIỆN HỒ SƠ TÀI LIỆU TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 (CHỈNH SỬA NỘI DUNG)

30/11/2022 Quản Trị

– Dự thảo Biên bản kiểm phiếu bầu cử tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022: https://drive.google.com/file/d/1KF1sVNc02mQHA1qlca8I7bBRzaL9I3FI/view?usp=sharing – Dự thảo Biên bản kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022: https://drive.google.com/file/d/1Rri8CZitTDBDlOXJTaodkz-vX3roKny1/view?usp=sharing – Dự thảo Biên bản phiên họp Đại […]

Xem thêm

VĂN KIỆN HỒ SƠ TÀI LIỆU TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

11/11/2022 Quản Trị

– Dự thảo Tờ trình V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty: https://drive.google.com/file/d/1xU_59n7aLkR4fl0a-sx6-gGaIiGa-ia8/view?usp=sharing – Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty: https://drive.google.com/file/d/1fX1B4SrS-a18vdCH3nZngOBEK1PAefOG/view?usp=sharing – Dự thảo Tờ trình V/v Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026: https://drive.google.com/file/d/1oK9Ajr1bOkAJ-QoKk1v1PrxhZOSYGfvj/view?usp=sharing – […]

Xem thêm

VĂN KIỆN HỒ SƠ TÀI LIỆU TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

11/11/2022 Quản Trị

– Dự thảo Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022: https://drive.google.com/file/d/1XCeWDXW_gKFNI15SWDrMlYsw_ev0uOer/view?usp=sharing – Chương trình tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022: https://drive.google.com/file/d/1On76FHLvmMxGccFP9494ueKGZZvUS2iE/view?usp=sharing – Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của phiên họp Đại hội đồng […]

Xem thêm

VĂN KIỆN HỒ SƠ TÀI LIỆU GỬI QUÝ CỔ ĐÔNG TẠI PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2022

10/11/2022 Quản Trị

– Thông báo tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022: https://drive.google.com/file/d/1A2kIzhoK7jVimoD6nvJXWZf-bz99o0vP/view?usp=sharing – Giấy ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022: https://drive.google.com/file/d/14oRkAUl2K9IiBi-76lZMd4J9OCfZThHI/view?usp=sharing – Chương trình tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022: https://drive.google.com/file/d/1On76FHLvmMxGccFP9494ueKGZZvUS2iE/view?usp=sharing – Các vấn đề biểu […]

Xem thêm