CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Ngày 19/4/2017, Công ty cổ phần COMA18 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại Hội trường tầng 5 – Tòa nhà HESCO, 135 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội. Tham dự đại hội có HĐQT, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo Công ty và các đông.
Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017; Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty..…
Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ban kiểm soát mới gồm 03 người:
1. Bà Phùng Thị Thanh Giang
2. Bà Đoàn Thị Thúy Hằng
3. Bà Nguyễn Thị Xuân
Kết thúc Đại hội, Hội đồng quản trị Công ty cảm ơn và ghi nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty sẽ cố gắng hơn nữa để điều hành Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã đề ra.

                   Một số hình ảnh tại Đại hội:DHCD 2017-2.

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG Related