CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (LẦN 2)

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (LẦN 2)

Sáng ngày 16 tháng 5 năm 2019, Công ty cổ phần COMA18 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Lần 2) tại Hội trường phòng B601 nhà B Học viện cán bộ Xây dựng và quản lý đô thị – Km 10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tham dự đại hội có Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ban lãnh đạo Công ty và quý cổ đông.

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo của ban điều hành về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019; báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019; báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019; báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và thực trạng SXKD năm 2018; báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2019; tờ trình v/v sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP COMA18; tờ trình v/v thay đổi trụ sở công ty; tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; công tác bầu bổ sung  thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại hội đã tiến hành bàn bạc, thảo luận, giải đáp các ý kiến của quý cổ đông.

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021. BKS mới gồm 03 thành viên:

  1. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Thành viên
  2. Bà Lê Thị Vân Anh – Thành viên
  3. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan – Thành viên

Kết thúc Đại hội, Hội đồng quản trị Công ty cảm ơn và ghi nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty kết điều hành Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã đề ra.

Sau đây là một số hình ảnh tại đại hội:

DSC_0881(1)DSC_0989(1)

DSC_1015(1)

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG Related