CÔNG VĂN SỐ 334/CV-COMA18 NGÀY 18/10/2019 VỀ VIỆC GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN LÃI SAU THUẾ TNDN QUÝ III NĂM 2019