CÔNG VĂN SỐ 390/CV-CT VỀ VIỆC GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN QUÝ III/2018