CÔNG VĂN SỐ 98/CV-COMA18 VỀ VIỆC: GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN QUÝ I/2020