CÔNG VĂN V/V: ĐƯA RA LỘ TRÌNH KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG CHỨNG KHOÁN BỊ CẢNH BÁO