KẾT QUẢ BẦU CỬ, KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT NỘI DUNG PHIÊN HỌP VÀ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU TẠI DDHDDCDDTN NĂM 2019 (LẦN 2) CÔNG TY CP COMA18