Lãnh đạo công ty

1.

Họ và tên NGUYỄN TRỌNG HIỀN
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần COMA 18
Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị – Tổng giám đốc công ty

2.

Họ và tên DƯƠNG THỊ THU HÀ
Trình độ chuyên môn: Cử nhân QLXH, Cử nhân Luật, Thạc sĩ khoa học quản lý
Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần COMA 18
Chức vụ: Phó Tổng giám đốc thường trực

3.

Họ và tên NGUYỄN ĐÌNH ANH
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp
Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần COMA 18
Chức vụ: Phó Tổng giám đốc