Nghị quyết HĐQT thông qua nội dung phiên họp ngày 08/08/2023