NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA NỘI DUNG PHIÊN HỌP NGÀY 17/11/2022