NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA NỘI DUNG PHIÊN HỌP NGÀY 26/9/2022