NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC THÔNG QUA HỒ SƠ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ