NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 VỀ VIỆC CÔNG TÁC TỔ CHỨC NHÂN SỰ