NGHỊ QUYẾT SỐ: 12/NQ-HĐQT NGÀY 14/03/2019 VỀ VIỆC TỔ CHỨC PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 VÀ THÔNG QUA NỘI DUNG DỰ THẢO VĂN KIỆN CỦA ĐẠI HỘI