NGHỊ QUYẾT SỐ 41/NQ-HĐQT VỀ VIỆC: THÔNG QUA MỘT SỐ NỘI DUNG PHIÊN HỌP NGÀY 28/04/2020