NGHỊ QUYẾT SỐ 50/NQ-HĐQT VỀ VIỆC THÔNG QUA NỘI DUNG PHIÊN HỌP HĐQT NGÀY 07/05/2020