NGHỊ QUYẾT SỐ:11/NQ-HĐQT VỀ VIỆC THÔNG QUA NỘI DUNG CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020