PHỤ LỤC I – MẪU ĐƠN ĐỂ CỬ ỨNG CỬ

PHỤ LỤC I – MẪU ĐƠN ĐỂ CỬ ỨNG CỬ

Phụ lục I: Mẫu 1: Mẫu đơn ứng cử ủy viên HĐQT

(Đính kèm Quy chế bầu cử)

 

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

———————–

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————–

 Hà Nội, ngày      tháng      năm 2014

 

ĐƠN ỨNG CỬ ỦY VIÊN HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 NHIỆM KỲ 2011-2016

                  

Kính gửi: Ban tổ chức – Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014

Công ty Cổ phần COMA18

 

Tôi là:…………………………………………………………………………………………

Mã cổ đông: …………………………………………………………………………………..

Ngày sinh: …………………………………. Nơi sinh: ………………………………………

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………

Số CMND/Hộ chiếu: ……………………… Ngày cấp: ………………. Tại:………………

Trình độ học vấn: …………………………. Chuyên ngành:…………………………………

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: …………… cổ phần, tương ứng với: ……………..  % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí ủy viên HĐQT của Công ty Cổ phần COMA18.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí ủy viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung ủy viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty Cổ phần COMA18.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

ỨNG CỬ VIÊN

 

 

 

 

Hồ sơ kèm theo:

  1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.
  2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương.
  3. Giấy xác nhận số cổ phần cổ đông sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất (tính đến ngày ký đơn đề cử/ứng cử).
  4. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằngcấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

 

Phụ lục II: Mẫu đơn đề cử ủy viên HĐQT

(Đính kèm Quy chế bầu cử)

 

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

———————–

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2014

 

ĐƠN ĐỀ CỬ ỦY VIÊN HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 NHIỆM KỲ 2011-2016

                  

Kính gửi: Ban tổ chức – Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014

Công ty Cổ phần COMA18

 

Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần COMA18 gồm:

 

STT Họ và tên CĐ Mã số CĐ Số CMTND, ngày cấp, nơi cấp Số cổ phần sở hữu Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục Chữ ký
             
             

 

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:………………………………………………………………………………………

Ngày sinh: …………………………………. Nơi sinh: ………………………………………

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………

Số CMND/Hộ chiếu: ……………………… Ngày cấp: ………………. Tại:………………..

Trình độ học vấn: …………………………. Chuyên ngành:…………………………………

Đối tượng đề cử: Cồ đông nắm giữ trên 0,5% vốn điều lệ của Công ty (đối với vị trí ủy viên HĐQT) là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực hoạt động chính của Công ty làm ứng cử viên cho vị trí ủy viên HĐQT của Công ty Cổ phần COMA18 nhiệm kỳ 2011-2016.

Chúng tôi cam đoan Ông/bà …………………… có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí ủy viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung ủy viên HĐQT tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2014.

 

            Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

  1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.
  2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương.
  3. Giấy xác nhận số cổ phần cổ đông sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất (tính đến ngày ký đơn đề cử/ứng cử).
  4. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
  5. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

 

 

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG Related