THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH HƯỞNG QUYỀN THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017