THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH HƯỞNG QUYỀN THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018