THÔNG BÁO SỐ 08/TB-COMA18 VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH HƯỞNG QUYỀN THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019