THÔNG BÁO TỔ CHỨC, GIẤY ỦY QUYỀN VÀ CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020