THÔNG BÁO TỔ CHỨC PHIÊN HỌP, GIẤY ỦY QUYỀN, CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC PHIÊN HỌP, CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT ĐHĐCĐTN NĂM 2019 (LẦN 2)