THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐẮNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN