TỜ TRÌNH THOÁI VỐN GÓP TẠI DỰ ÁN NHUẬN TRẠCH, DỰ ÁN HÙNG LỢI 1 VÀ HÙNG LỢI 2, DỰ ÁN KIM THÀNH.