TRÍCH NGHỊ QUYẾT SỐ 51/NQ-HĐQT VỀ VIỆC: THÔNG QUA NỘI DUNG CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020