VĂN KIỆN HỒ SƠ TÀI LIỆU TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

VĂN KIỆN HỒ SƠ TÀI LIỆU TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

– Dự thảo Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:

https://drive.google.com/file/d/1XCeWDXW_gKFNI15SWDrMlYsw_ev0uOer/view?usp=sharing

– Chương trình tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:

https://drive.google.com/file/d/1On76FHLvmMxGccFP9494ueKGZZvUS2iE/view?usp=sharing

– Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:

https://drive.google.com/file/d/1lDTiLLMkFRENdCy8ho3oWCpQEsLPjoUQ/view?usp=sharing

– Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:

https://drive.google.com/file/d/1Q_RShB_Iz_P0fiJaLn0mJMkLPKzykTxg/view?usp=sharing

– Dự thảo Hướng dẫn sử dụng thẻ biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:

https://drive.google.com/file/d/13a1FifK8aWJWcflWsrk2NaxVv-Rb8Q-L/view?usp=sharing

– Mẫu thẻ biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:

https://drive.google.com/file/d/1RsSe3QqyC7PMsxH92xEjiU_gQkEiGRJb/view?usp=sharing

– Dự thảo Hướng dẫn sử dụng phiếu biểu quyết các vấn đề tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:

https://drive.google.com/file/d/1w0daF_hphOI8Z7Gl_GIAt1nBA4bsXRU_/view?usp=sharing

– Mẫu phiếu biểu quyết các vấn đề tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:

https://drive.google.com/file/d/18SpdLNOUvj_F0-mvJ65TMSlG5B0VoMzt/view?usp=sharing

– Dự thảo Hướng dẫn sử dụng phiếu bầu cử tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:

https://drive.google.com/file/d/119lUPrZkYSdOX8wZB2Y95ZORsD363RqK/view?usp=sharing

– Mẫu phiếu bầu cử tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:

+ Mẫu phiếu bầu HĐQT:

https://drive.google.com/file/d/1ki_r4HJ0TWUmnbiafbEWX4bJxsA8YkEG/view?usp=sharing

+ Mẫu phiếu bầu BKS:

https://drive.google.com/file/d/1BZDkxmm-lq_ExUlD7pNUqAlmwEomfgLf/view?usp=sharing

– Dự thảo Biên bản kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:

https://drive.google.com/file/d/1Rri8CZitTDBDlOXJTaodkz-vX3roKny1/view?usp=sharing

– Dự thảo Bảng tổng hợp kết quả biểu quyết các vấn đề tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:

https://drive.google.com/file/d/1C6Le0YSowUDjd_lXL7JfBublwCLgM-US/view?usp=sharing

– Dự thảo Biên bản kiểm phiếu bầu cử tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:

https://drive.google.com/file/d/1KF1sVNc02mQHA1qlca8I7bBRzaL9I3FI/view?usp=sharing

– Dự thảo Bảng tổng hợp kết quả bầu cử tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:

https://drive.google.com/file/d/1rtlH657-YvlUcmumFSsZX9UxUVmM-6×6/view?usp=sharing