VĂN KIỆN HỒ SƠ TÀI LIỆU GỬI QUÝ CỔ ĐÔNG TẠI PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2022

VĂN KIỆN HỒ SƠ TÀI LIỆU GỬI QUÝ CỔ ĐÔNG TẠI PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2022

– Thông báo tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:

https://drive.google.com/file/d/1A2kIzhoK7jVimoD6nvJXWZf-bz99o0vP/view?usp=sharing

– Giấy ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:

https://drive.google.com/file/d/14oRkAUl2K9IiBi-76lZMd4J9OCfZThHI/view?usp=sharing

– Chương trình tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:

https://drive.google.com/file/d/1On76FHLvmMxGccFP9494ueKGZZvUS2iE/view?usp=sharing

– Các vấn đề biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:

https://drive.google.com/file/d/1b1hqlnxDHBIzLbYASOPkx7N-UrEDrUxo/view?usp=sharing