VĂN KIỆN HỒ SƠ TÀI LIỆU TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 (CHỈNH SỬA NỘI DUNG)

VĂN KIỆN HỒ SƠ TÀI LIỆU TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 (CHỈNH SỬA NỘI DUNG)

– Dự thảo Biên bản kiểm phiếu bầu cử tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:

https://drive.google.com/file/d/1KF1sVNc02mQHA1qlca8I7bBRzaL9I3FI/view?usp=sharing

– Dự thảo Biên bản kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:

https://drive.google.com/file/d/1Rri8CZitTDBDlOXJTaodkz-vX3roKny1/view?usp=sharing

– Dự thảo Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:

https://drive.google.com/file/d/1hX5YYre2zqjqAJsEOWIQI201qtwC3gIf/view?usp=sharing

– Dự thảo Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:

https://drive.google.com/file/d/12XwFV2h8jbcwbNVljmCwUgIBq9No6cK_/view?usp=sharing

– Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty:

https://drive.google.com/file/d/1HB6OcPoU2S07hF39bnysYPef2bTB86mE/view?usp=sharing