VĂN KIỆN HỒ SƠ TÀI LIỆU TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

VĂN KIỆN HỒ SƠ TÀI LIỆU TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

– Dự thảo Tờ trình V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty:

https://drive.google.com/file/d/1xU_59n7aLkR4fl0a-sx6-gGaIiGa-ia8/view?usp=sharing

– Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty:

https://drive.google.com/file/d/1fX1B4SrS-a18vdCH3nZngOBEK1PAefOG/view?usp=sharing

– Dự thảo Tờ trình V/v Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026:

https://drive.google.com/file/d/1oK9Ajr1bOkAJ-QoKk1v1PrxhZOSYGfvj/view?usp=sharing

– Dự thảo Tờ trình Tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh:

https://drive.google.com/file/d/16yVc-piXWLBNOFq4c7bR50pFGWSE5ZRx/view?usp=sharing

– Dự thảo Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:

https://drive.google.com/file/d/13wULhYxMm_3exC2ftneVovNDp791pWPl/view?usp=sharing

– Dự thảo Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:

https://drive.google.com/file/d/1V8UDKc9bqJs-aR-Xq9Ve7ylssPYvFdXr/view?usp=sharing